Konstmusik och utbildning (debattinlägg från 2001)

I likhet med Jesper Norda är jag rätt tveksam till den konstnärliga och musikaliska nyttan med att tonsättare arbetar med allehanda nya musikteorier och andra “skitfina” problem. Sådant som sällan intresserar någon annan än dem själva och som inte gör det klingande resultatet värt mödan och alla de stora tankarna. Bättre om man klarar av att att se musiken som en kommunikationsform bland andra och stilla finner sig i att modern konstmusik i första hand som all annan musik bara är organiserat ljud. Om man släpper de krampaktiga försöken att rättfärdiga sig som unik musikalisk hjälte och konstnärlig nyskapare, kanske det blir kraft över till att skapa något som klingar intressant, vare sig det bygger på något påstått intressant “forskningsarbete” eller inte. I tonsättarrollen ligger att man producerar mer eller mindre spelbar musik. Inte att man skall producera ordrika myter om sig själv. Det spelar liksom ingen roll vilka storartade principer man har utgått från i sitt skapande. Huvudsaken är att man når någons öron. (Åtminstone sina egna.) Inte att man kan föda en hoper musikvetare med avhandlingsämnen (i de fall doktoranden och tonsättaren inte också är en och samma person!). 

Så här långt håller jag alltså med Jesper. Vi konstaterar att det inte är fruktbart att stänga in sig på Musikhögskolan. Förutom de extrema varianterna av nyskapande teoretiserande finns där hela den tunga traditionen av inordnande i makt- och kunskapshierarkier – t ex mästare-lärling i tonsättarutbildningen, och en inlärd hjälplöshet när det gäller att förstå musik utifrån något annat än systematiska analysschemor och andra vedertagna metoder. Det är väl bara naiva nybörjare som uttrycker vad de själva känner och menar att ett stycke betyder? Senare lär man sig att man inte begriper någonting, och att det är säkrast att slå upp i någon handbok vad experterna anser om det. Så hur skall då den breda publiken kunna våga bry sig om musiken alls, om den här attityden sipprar ut från de institutioner som skulle vara den seriösa musikens främsta kraftsamlingar och mötespunkter? (Om det nu är så – se senare resonemang!) Kanske finns det en eftersläpning jämfört med andra konstnärliga utbildningar i synen på hur fri en student får vara från sina lärares och förebilders preferenser? Kan det vara så att bildkonstnärer tidigt släpps lösa på ett sätt som musiker och tonsättare inta av tradition tillåts? En musiker skall liksom veta sin plats innan han eller hon tar upp offentligt utrymme, medan en ung konstnär mycket väl kan ställa till med en installation som tar upp stor plats i det offentliga rummet? 

Jag kan för lite om bildkonst och konsthögskolor för att kunna säga om jag är överens eller inte med Jesper när det gäller hans syn på skillnaden mellan de konstnärliga utbildningarnas interna arbetsformer och yttre dialog med samhället. Bara en liten fundering i alla fall: inte blir väl ett avantgardistiskt bildkonstverk så hemskt mycket bättre accepterat, förstått och “använt” av publiken än ett nytt musikverk? Rätt är kanske att konstkritiker oftare sätter in verket i en aktuell kontext, och något mindre talar om teknik och historia. Men det är inte helt uteslutet att en musikkritiker idag också arbetar på det sättet. Eftersom konsertpubliken ju (i allmänhet, i Sverige, i dag, för moderna musikverk) har så minimala förkunskaper i teori, analys och musikhistoria, har en del kritiker insett att de möter sina läsare bättre om de skriver om tonsättarens person, något samhällsfenomen som inspirerat till musiken, eller något annat som inte kräver specialkunskaper.

Sedan kan det ju vara svårt för tonsättaren att acceptera att hans/hennes noggrant uttänkta betydelser och strukturer för publiken ibland bara leder till en stunds oreflekterat kännande. Det är enligt min mening inte självklart att, som Jesper skriver, “om en tonsättare är komplex på ett sätt som inte är på förhand givet, kommer han/hon kunna förstås och läsas av utefter sina egna kvaliteter.” Här snubblar vi ju i hjältemytens förrädiska spår igen… Det är inte bättre att vara sin egen! Det är inte självklart att den som är unik syns bättre och blir till större glädje för mänskligheten! Tvärtom! Det är jobbigt, både för det ensamma geniet och den oförstående publiken! Tänk om flera tonsättare och musiker (och motsvarande gäller på andra konstnärliga områden) kunde inse att det inte är farligt att spela ut sin konst i dialog med det kanoniska, med kulturarvet eller det på andra sätt redan kända och förstådda. Avsikten är ju att kommunicera, att ge ut något som är möjligt att använda. Visst kan det vara både praktiskt och identitetsmässigt eftersträvansvärt att utveckla ett eget språk, men det konstnärliga språket bör vara en dialekt av det erkända, och inte en nyskapad hemlig kod. (Därmed inte sagt att jag rekommenderar någon sorts kollektivt skapande utan upphovsindivid, eller att jag på något vis vantrivs med att vara den ensamvarg jag är…)

Svaret på den inte så klart utskrivna men underliggande frågan i debattartikeln: varför har den moderna konstmusiken  så svårt att komma in i kulturen på lika villkor med bildkonsten (och litteraturen, måste man väl tillägga)? vill jag påpeka har med svensk skoltradition att göra. Det finns en påtaglig skillnad i hur konstarterna behandlas i skolan, både när man talar om dem och när man utövar dem.

Alla barn får måla egna bilder. Alla barn får gå på museer och titta på andras bilder – och lära sig fundera kring konstverken: “så där skulle jag inte ha målat en sådan sak”, eller: “oj – vad konstigt, men det ser kul ut”. Ni förstår vad jag menar. Den seriösa konsten ställs alltså på samma nivå som barnens egen bildkonst. Man låter till exempel inte ungarna bara titta på bilder som de själva valt ut i barnböcker eller annonser, och sedan kopiera dessa bilder utan kommentarer.

Samma sak med litteraturen och språkundervisning av allt slag. Det anses jätteviktigt att barn lär sig läsa och skriva. De får öva sin handstil och sitt språk för att kunna uttrycka sig klart och redigt, och ta sig igenom texter tills de förstår innehållet och uppfattar hur skriftspråket och litteraturen konstrueras. Förebilderna för deras egna litterära experiment ligger sedan i de flesta fallen på en konstnärligt och innehålligt sett mer avancerad nivå än t ex melodifestivaltexter.

Men hur går musikundervisning till? Har den någon anknytning till den erkända konstmusiken och konsertlivet, som motsvarar referenserna till “riktig konst” i bildundervisningen? Nej, sällan. Lär den ut grunderna i eget musikskapande? Nej, bara undantagsvis, och då handlar det om att skriva “låtar”. Ger den i stort sett bara kunskaper om hur man reproducerar andras musik, och inte ens kunskaper i hur man “läser” musik? Ja. Verkligheten i skolans musikundervisning skulle kunna ses som om man inte skulle få skriva egna texter om sig själv i svenskundervisningen, eller bara måla i målarböcker på bildtimmarna. Och att ingen någonsin förklarade vad det skulle vara bra för.

Jag menar att den kunskap man behöver för att kunna lyssna till ny musik får man bäst genom att själv skapa och spela ny musik, och inte genom teorier och verbala analyser. Bristen på en allmän och praktisk kunskap om skapelseprocesserna i musiken förklarar alltså publikens förvirrade reaktioner på ny musik, och också att tonsättarna har relativt svårt att få erkänsla i kulturlivet för vad de bidrar med.

Maria Ljungdahl (ur en debatt i tidskriften Tritonus 2001)

Song of Blondel

[http://hum.gu.se/institutioner/kultur-estetik-medier/musikvetenskap/publikationer/uppsatser/] This text was originally a paper in musicology, written in Swedish in 1996-97 and now found at [http://www.muslib.se/home.html] The Music Library of Sweden

(Summary of: Blondels sång: ”Sök troget, så finner du”. Del 2. Berättelser om fångna själar och befriande musik 1190-1990, by Maria Ljungdahl. Department of Musicology, Göteborg University, Sweden, 1997.)

The Song of Blondel: ”Suche treu, so findest du”. Tales of imprisoned souls and liberating music.

1. A journey in time, through philosophies of music …stimmt sein Spiel zu sanfter Weise… …denn ein Ahnen sagt ihm leise…

1.1 Meta music and myths

Just like there are many novels written about writers writing novels, there are lots of music written about music and music-making. I am using the term meta music for that kind of music within music; which also is music meant to tell us things about the history and conditions of music itself. In some cases these musical stories describe how a songwriter (composer) struggles to express his (her) feelings for the adored person, and how he (she) wishes to send the result as music to her (him) alone, or, in cases of mild to severe megalomania, distribute it to the world as a whole.

Another meta musical category is songs that speak about the power of music: to signal, to call up memories and arouse emotions, to unite a group of people, to liberate from prison, and to heal from disease. Here we can find examples ranking between the simplest come-together-and-be-happy tunes for pre-school children, to utmost musical sophistication. Remember the many beautiful constructions that are composed around the myth of Orpheus — that musician, who persuaded the guardians in Hell with his moving music, only to fail in his quest because he couldn’t imagine the wife was following him. Roland Barthes interprets this myth like it speaks of the birth of Musicology itself: Orpheus, with his re-view of (his look back at) the ”object” Eurydice, is the first music critic in history! Thus, he learns his lesson, sacrifices the Queen, makes for his ascension to a better place — and serve Apollo for the rest of his afterlife, rich in experience and knowledge [Engh 1995:69f, in Solie (ed) 1995].

Among the Biblical myths about the powerful and beautiful art of music, are some stories of walls falling down by the effect of organised sound, like the city of Jericho, and one prison where Paul was suffering on his travels.

Many such myths have inspired to musical interpretations. A Grimm fairy tale, with possible musical settings (which I have not tried to track down), is Rapunzel. The girl with that name was put in a tower without a door, only windows, by a witch who took the baby girl from her parents in exchange for some leaves of the special rapunzel salad (a kind of lettuce), since the father had stolen those tempting vegetables from the witch’s garden to give to his pregnant wife. The girl grew up alone in the tower, singing for herself far from other people’s attention. When the witch wanted to visit her protégé, Rapunzel had to toss her braide of hair down for the visitor to use as a ladder. The inevitable prince (this is a fairy tale, for heaven’s sake!) enters in the same manner, after his interest is aroused by the singing. The witch interrupts the happy couple, and throws them out of the tower. First the prince, right out of the window. He falls in a thorn bush and hurts his eyes badly. Rapunzel is led away in another direction, where she goes on singing her song, until the prince finally re-arrives and recognises the song. His blindness is cured by Rapunzel’s tears of joy.

This tale is a nice story about how music can be of help when finding and rescuing prisoners from mystical towers. A more common situation in poetry, romantic pictures and music-dramatical works has for a long period in Western art history been the serenade. A man sings outside a tower or a house to make himself known, and entertain the adored one with sweet music. In Blondels Lied, the person inside the prison is a king, Richard Coeur-de-Lion, and the person singing to the imprisoned one is also a man, the king’s legendary minstrel Blondel de Nesle.

1.2 My two studies, their questions and methods

In my first study (Ljungdahl 1996) about Robert Schumann’s song Blondels Lied (Op. 53:1) I tried, among other things, to find the answers to my initial question, which was simply: what is this song about? My voice teacher in 1992, Hans Linden at Sankt Sigfrids Folkhögskola in Växjö, gave me the song and the challenge to do research for interpretational ideas. The lied is not among the well-known Schumann songs, like Dichterliebe, or Frauenliebe und -leben, so a source of information or a recording was not the easiest to find. (Since then, after 1997, the fine Hyperion Records’ issues of Schumann’s songs, with the pianist Graham Johnson’s interesting and extensive booklet comments, have changed this situation.)

My general aim with the second study (Ljungdahl 1997) then changed to be a research of the points where the Blondel legend focuses three time periods’ mutual relations and their ideologically coloured interpretations of the unhistorical story of Blondel and Richard. For example, Schumann’s ”Blondel” was created in 1840 in a tradition and milieu having very little common with on the one hand trouvère songs from the Middle Ages, on the other hand matiné movies from the 1950-ies — but both these latter examples are today natural references to the Blondel & Richard story. Works on the Blondel theme from different periods stand — with a few exceptions — practically isolated from each other, both stylistically and in their emphasis on different parts of the story. The meta music, the song used as signal between the protagonists, can’t be tracked from any tradition but varies just as much as the rest.

In my essay I wanted to show that the interpretation of a 19th century song can be grounded in three time aspects, here concentrated around 1190 (the time of the story), the first half of the 19th century (the time of the composer), and the second half of the 20th century (the time of the interpretation). I have studied what we today can know about the legend’s origin; I have searched for other works on the same theme, which could have been inspirations to the text and music in Blondels Lied; and I have given examples of how the same protagonists are presented in works from our own time.

The content, meaning and moral of the story varies with different periods and works. The 13th century (fictional) cronicle focuses on history and tries to rise the status of the musician. In the 1780-ies the story is used in an opera with pre-revolutionary aristocratic liberal ideas. In Schumann’s time, 1840, German heroic poems tell tales of English Medieval kings and minstrels. In the 1950-ies, during the Cold War, the movies present Anglo-Saxon folk heroes like Robin Hood and Ivanhoe. In the 1970-ies the musical movements seeks roots in folk music, troubadours, and Early music. Lately, in the 1990-ies, the focus is on myths and cultural studies.

© Maria Ljungdahl (Sweden) 2005

References:

Engh, Barbara: Loving It: Music and Criticism in Roland Barthes. In: Solie, Ruth (ed): Musicology and Difference. Gender and sexuality in music scholarship. University of California Press 1995


Useful links to websites, demo tracks, recorded sounds, video art and sheet music

Maritune Art & Music Presentation (composer C.V.) page.

Facebook page /maritunemusic For updates about the artist and business entity Maritune Art & Music.

Bandcamp digital music store.

CD Baby digital music store.

Score Exchange web shopSheet music to purchase for the right to print out copies (from online, to your own printer) and/or download a copy of a pdf version.

Swirly Music web shop Sheet music to purchase to recieve professionally printed copies (mail order) or a downloaded copy of a pdf version.

LKR Sheet Music web shopBritish web shop where a couple of my songs are available.

Tracks at SoundCloud audio service Some demo files and recordings with examples of my music from the last two decades.

Youtube channel /maljharbourShort movies with new music, art videos, more or less traditional music videos, demo videos with sheet music viewing/listening, and other things.

Tracks at Alonetone audio serviceMostly examples of my musical experiments, raw material recordings and mixes/mashes from my contributions to the online events at the Sound-In collaboration group of composers and improvisers.

Instagram /maljharbourImages of small things, keyboard instruments, sheet music and a harbour.

Twitter /marituneMostly links to new posts elsewhere, seldom discussions, occasionally some few tweets and re-tweets on various topics.

maritune.comPersonal web domain and electronic mailbox address.

article from STM-OnlineEnglish translation of a contribution to a debate about the status of music history in Swedish musicology.

Blondel’s SongSummary of a paper in musicology, written in Swedish in 1996-97.

Beyond Good And Atonal (this blog) Writings and blog things in Swedish or English.

Beyond Good and Atonal: Piano music

Sheet music album with piano/keyboard works composed 1964-2014
These keyboard pieces range from short and simple etudes for piano beginners to works employing somewhat more complex textures and techniques.
The music in the album can be played as a suite of works in a piano recital, or be performed in any order and selection of numbers from the collection, as the player finds necessary, tasteful and enjoyable.
Of course, ‘keyboard’ means that the chosen instrument can (for many but not all of the pieces) be something other than an acoustic piano.
For example, a cembalo (harpsichord) or a church organ, or an electronic keyboard with suitable instrument sounds.

link to ScoreExchange sheet music online